Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Hemerkova 32, Košice, súpisné číslo 1315, na pozemku KN – C číslo 2987/2, katastrálne územie Grunt
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu so súpisným číslom 1142, na pozemku KN-C č. 3364, katastrálne územie Grunt, v Košiciach, ul. Dénešova 73,75, spočívajúca v stavebných úpravách, s názvom podľa projektovej dokumentácie : „Obnova lodžií bytového domu“.
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
„Bytový dom s polyfunkciou - LAGO“ v skladbe stavebného objektu 1. časť SO 03 – Spevnené plochy a komunikácie - vnútroareálové