Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

Zmena dokončenej stavby bytového domu Hemerkova 32, Košice

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Hemerkova 32, Košice, súpisné číslo 1315, na pozemku KN – C číslo 2987/2, katastrálne územie Grunt

Obnova lodžií bytového domu, ul. Dénešova 73,75, Košice

Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu so súpisným číslom 1142, na pozemku KN-C č. 3364, katastrálne územie Grunt, v Košiciach, ul. Dénešova 73,75, spočívajúca v stavebných úpravách, s názvom podľa projektovej dokumentácie...

Projekty mesta